Aktualności

Wykład ZNP w Nenckim: “Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy”, środa 2 grudnia 2020, godz. 12:00 online. Aby dołączyć kliknij link: https://zoom.us/j/92785580176?pwd=Nk11aDBYdnJTN0FrMjdCUElySVN3UT09.  Wykładowcą będzie Aneta Trojanowska z ZNP, która jest m.in. założycielem Klubu Antymobbingowego na Uniwersytecie Śląskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów! Wykład będzie nagrywany i udostępniony na stronie ZNP w Nenckim: https://znpnencki.wixsite.com/znpnencki

Szkolenie e-learningowe: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Ponieważ Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń prowadzi aktywną politykę antymobbingową i antydyskryminacyną, zgodnie z rekomendowanymi dobrymi praktykami w tym zakresie, szkoleniami objęci będą wszyscy pracownicy i doktoranci.
Działania edukacyjne w tym obszarze mają na celu podniesienie świadomości w przedmiotowym temacie oraz pozwalają w porę zapobiegać niepożądanym zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

PASIFIC – program stypendialny Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND oraz MNiSW

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://institution.pan.pl/index.php/pasific

Ankieta potrzeb szkoleniowych

W maju 2020 roku  wśród doktorantów Instytutu Nenckiego przeprowadzono ankietę potrzeb szkoleniowych. Ankieta została przesłana do 160 doktorantów, uzyskano odpowiedzi na poziomie 25%. W załączeniu  przestawiamy wyniki ankiety. Ankieta dotycząca propozycji tematów szkoleń dla doktorantów – wyniki-1

Instytut Nenckiego – jednostka szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19

W piątek 24 kwietnia 2020, rozpoczęliśmy realizację projektu SONAR mającego na celu opracowanie nowej strategii tzw. testowania grupowego w diagnostyce SARS-CoV-2, która pozwoli na wzrost wydajności diagnostyki COVID-19, przy wykorzystaniu obecnie dostępnego zaplecza diagnostycznego w Polsce.

W projekcie SONAR połączyliśmy najnowsze podejścia w diagnostyce SARS-CoV-2: testowanie grupowe, modelowanie matematyczne oraz szybkie i niezwykle czułe testy do wykrywania cząstek wirusa w próbkach pobranych od pacjentów. Produktem końcowym realizacji projektu będzie stworzenie protokołu diagnostycznego (zgodnie z opracowanym algorytmem) oraz oprogramowania, które pozwoli na szybką implementację testowania grupowego w laboratoriach prowadzących diagnostykę SARS-CoV-2 w Polsce. Metoda ta umożliwi stwierdzenie, poprzez wykonanie kilku zamiast kilkuset oznaczeń, czy w danej grupie jest osoba zarażona wirusem.

Kierownik projektu – prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

Koordynator ds. oszacowania czułości testów i opracowania protokołu do implementacji testowania grupowego w praktyce – Dr Aleksandra Pękowska, Kierownik Pracowni Biologii Chromatyny i Epigenomiki,  Centrum Doskonałości Naukowej DIOSCURI, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

Koordynator ds. optymalizacji algorytmu do procedury testowania grupowego oraz opracowania oprogramowania do implementacji metody w praktyce – Dr Szymon Toruńczyk, adiunkt w Instytucie Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkoskalowa diagnostyka pomoże sprostać wymaganiom diagnostycznym w chwili obecnej, poprzez zastosowanie grupowego testowania do szybkiej diagnostyki pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej czy pacjentów i personelu oddziałów szpitalnych. Strategia ta stanie się również niezwykle użyteczna w niedalekiej przyszłości, kiedy bardzo wysoka przepustowość wykrywania obecności wirusa (100,000 testów/dobę) będzie niezbędna do stałej kontroli poziomu zakażeń SARS-CoV-2. Jest to kluczowe dla efektywnej walki z epidemią w Polsce.

Opracowana w ramach projektu SONAR strategia ułatwi także powrót społeczeństwa do aktywności zawodowej, poprzez:
1. umożliwienie zbiorowego testowania pracowników np. w zakładach produkcyjnych, placówkach edukacyjnych, urzędach itp;
2. stałe monitorowanie obecności wirusa SARS-CoV-2 u pracowników placówek medycznych pracujących na oddziałach szpitalnych i w przychodniach;
3. zidentyfikowanie bezobjawowych nosicieli wirusa SARS-CoV-2 w populacji.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Grant GRIEG dla dr hab. Artura Marchewki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu GRIEG na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii.

Jednym z beneficjentów konkursu jest Dr hab. Artur Marchewka kierujący Pracownią Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego. Projekt, zatytułowany „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” ma na celu uzupełnienie luki w wiedzy o emocjach wywoływanych przez zmiany klimatu, oraz ich wpływie na zdrowie psychiczne i zachowania proekologiczne. Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Christianem Andreasem Kloecknerem z Norwegian University of Science and Technology oraz dr hab. Jarosławem Michałowskim z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

Instytut Nenckiego na konferencji „ Fourth International Conference and Erasmus+ Staff Week Inclusive Internationalization”

W dniach 4 – 8 listopada 2019 r. w Rydze odbyła się konferencja pt. „ Fourth International Conference and Erasmus+ Staff Week Inclusive Internationalization”. Instytucją organizującą wydarzenie był Uniwersytet Rīga Stradiņš University na Łotwie.
W ramach programu zorganizowane były sesje „Erasmus+ networking session” oraz targi informacyjne, podczas których uczelnie z wielu krajów m in Austrii, Turcji, Grecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Litwy, Hiszpanii prezentowały swoją ofertę i zachęcały do
współpracy. Polskę reprezentował Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA oraz Uniwersytet Łódzki. Podczas konferencji Instytut Nenckiego zaprezentował nowo otwartą Szkołę Doktorską oraz wziął
udział w targach promocyjnych uczelni.
Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z rosnącą liczbą obcokrajowców zarówno jako pracowników i doktorantów, dzielenia się dobrymi praktykami oraz nawiązania kontaktów na szczeblu międzynarodowym.

Audyt z Komisji Europejskiej
W dniu 9 kwietnia Instytut odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca: Eleonora Riva Sanseverino (Włochy), Susie Cullinane (Irlandia), Catalin Radu (Rumunia).

Był to regulaminowy audyt Instytutu dotyczący procesu wdrażania Europejskiej Karty Naukowca

Konferencje Szkoleniowe PAN
Dozwolone i niedozwolone praktyki w nauce

 

Kalendarz wydarzeń 2020

 

Kalendarz wydarzeń 2019

maj
czerwiec
wrzesień